Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

Reposted fromzatora zatora viainsanedreamer insanedreamer
2074 ae6f 420
Reposted fromkrzysk krzysk
3029 d0ab 420
Reposted fromintotheblack intotheblack
1535 5cc7 420
1654 766a 420
Reposted fromkrzysk krzysk
Find me now. Before someone else does.
Haruki Murakami, “1Q84″ (via misswallflower)
Reposted fromLittleJack LittleJack viabeeth beeth
3834 b57a 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viastonerr stonerr

September 13 2017

3238 64ea 420

102runway:

Christian Dior Fall-Winter 2017

Reposted from1love1hope 1love1hope viageralt geralt
0035 993e 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viarybasferyczna rybasferyczna

„Boże, Miłości moja, 
chcę uczynić mą duszę tak skupioną
i czujną na Twą Obecność, 
by wszystkie dusze, które się ze mną stykają, 
spotkały tylko Ciebie.”

— Matka Redempta Śledzińska
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna viageralt geralt
6052 b4c6 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viarybasferyczna rybasferyczna


me before entering stage
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viageralt geralt
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted frompensieve pensieve viageralt geralt
9896 739c 420
Reposted fromoll oll viapoppyseed poppyseed
4839 da21 420
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viapoppyseed poppyseed

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
8846 7a11 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl