Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2019

2254 598d 500
Reposted fromsoftboi softboi
2255 6966 500
Reposted fromsoftboi softboi
4877 6606
Reposted frommrcake47 mrcake47 viainsanedreamer insanedreamer

September 22 2019

3201 b471 500
Reposted frombrumous brumous
9026 3cc1
Reposted fromnenya nenya
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
0484 a939 500
Reposted fromsoftboi softboi
8608 ba64 500
Reposted frombrumous brumous viapchamtensyf pchamtensyf
2461 61f7 500
Reposted fromnenya nenya viapchamtensyf pchamtensyf
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohhhfuckitt ohhhfuckitt

September 19 2019

7394 7a84
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
9522 af6d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackenedsky blackenedsky

September 15 2019

Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaautunno autunno
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs

September 12 2019

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompeasorela peasorela viainsanedreamer insanedreamer

September 11 2019

4646 9353
Reposted fromkarahippie karahippie viaveronica-o veronica-o
5886 3aef 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl