Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

5613 0a88 500
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer

November 08 2018

3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viainsanedreamer insanedreamer
8245 04b0 500
Emma Van Den Broeck.
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viablackenedsky blackenedsky

October 20 2018

Potrzebuję kogoś, kto się nie podda. Potrzebuję kogoś, kto nie pozwoli mi martwić się o jutro, kogoś, kto każdego wieczoru będzie zapewniał mnie, że rano nadal będzie obok i zawsze dotrzyma słowa. Kogoś, kto będzie chciał być nawet wtedy, kiedy sama siebie nie będę mogła znieść. Wszystko, czego potrzebuję, to obecność. Poczucie bezpieczeństwa, że ten, którego kocham, nie zniknie nagle, niezapowiedzianie, bez słowa. Wyobrażasz sobie, jak wspaniałe muszą być noce, kiedy zasypiasz z pewnością, że już nic złego nie może się stać?
— Marta Kostrzyńska

fuckoff-mondays:

When you listen to a song you used to listen to ages ago and you get that weird as fuck spine chilling feeling as you remember how your life was at that point in time

October 16 2018

6324 3c45 500
4997 bd80 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viablackenedsky blackenedsky
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viarybasferyczna rybasferyczna
2962 80bb
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
3011 7f50

October 10 2018

3064 3d4b
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viablackenedsky blackenedsky
6179 c784 500
Reposted fromcarol91 carol91 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl