Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

9353 c235
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
2295 0bc3 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk

November 21 2017

Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viaover-land over-land
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
9260 d4a6
Reposted fromcaraseen caraseen viaseverine severine
6955 536f 500
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood viaseverine severine
7711 f777
Reposted fromseverine severine viaurwisko urwisko
Uśmiechnęła się do mnie - o serce ratunku! 
Bowiem cóż to jest uśmiech?
To pół pocałunku.
— Kornel Makuszyński
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— Richard Paul Evans - Obiecaj mi
Reposted frompieprzycto pieprzycto
2616 43b5 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto

November 19 2017

Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaeternaljourney eternaljourney
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaseeyousoon seeyousoon
2504 4b11 500
Reposted fromkrzysk krzysk
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk

November 17 2017

1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viaaisolro aisolro
1095 ab94
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viaaisolro aisolro
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl