Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viastylte stylte
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
6475 2715
Reposted fromimmaturemonster immaturemonster viastylte stylte
4093 f347 500
7988 e539 500
Sara Shakeel 
Reposted fromNajada Najada viainsanedreamer insanedreamer
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
To jeden z ostatnich, wadliwie pięknych dni, które lato ofiaruje nam w ostatniej chwili - ale nie czuję nic poza niezmierzoną melancholią.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viael-kaktus el-kaktus
4094 49da 500
simon denis
Reposted frompeper peper viablackenedsky blackenedsky

September 12 2018

4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaheartbreak heartbreak
2954 6bc6
Reposted fromitoweryou itoweryou viaheartbreak heartbreak
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viaheartbreak heartbreak
1307 4e20 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Kogo, czego (nie ma)? Na to pytanie odpowiada dopełniacz, najczęstszy przypadek, beznadziejny i nieodwracalny.
— Ignacy Karpowicz – Gesty
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
1743 497d 500
Reposted from0 0 viajanealicejones janealicejones
1043 ea7f 500
Reposted fromkotowate kotowate viaoutofmyhead outofmyhead
9123 3692 500
Reposted frompiehus piehus viaxannabelle xannabelle
9293 223f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viael-kaktus el-kaktus

September 08 2018

To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl