Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

7832 2c4a
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer

June 17 2019

4443 da88
Reposted fromnovacane novacane viacreure creure
3462 570a
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaveronica-o veronica-o
5009 6a30
Reposted fromKrebs Krebs viaveronica-o veronica-o
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente vianieobecnosc nieobecnosc

June 16 2019

Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— so tired!
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacreure creure
9524 932e 500
Reposted fromsoftboi softboi viacreure creure
0406 05bf 500
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaveronica-o veronica-o
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaveronica-o veronica-o
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viaveronica-o veronica-o

June 14 2019

8792 e9b3 500
Reposted fromsoftboi softboi viablackenedsky blackenedsky
Łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.
— Bolesław Prus
9964 99b0
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
3450 e09a
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer

May 30 2019

8367 ebbd 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaveronica-o veronica-o
5937 879d
Reposted fromverronique verronique viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl