Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viaxannabelle xannabelle
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSurvivedGirl SurvivedGirl
9418 a1dd 500
Sergii Shaulis, Ukraina
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaEmilieBronte EmilieBronte
Reposted frombluuu bluuu vialottibluebell lottibluebell
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viabeltane beltane

April 24 2019

2043 9c20
Reposted fromsarazation sarazation viayannim yannim
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości
— Karl Heinrich Waggerl
Reposted fromyannim yannim viaoxygenium oxygenium
8238 7b8f 500
Reposted fromsoftboi softboi viasentymentalna sentymentalna
7664 fd4e
Reposted fromapatia apatia vianoelya noelya

March 26 2019

4351 51cd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaaltopalto altopalto
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam

March 24 2019

Reposted fromshakeme shakeme viael-kaktus el-kaktus

March 09 2019

3874 8ecf 500

mesogeios:

Queen Charlotte’s Ball, London 1959 by Henri Cartier-Bresson

Reposted fromSkydelan Skydelan viainsanedreamer insanedreamer
0093 ade9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

March 03 2019


Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson

March 01 2019

Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viawstydem wstydem

February 26 2019

8232 88e0
Reposted fromSkydelan Skydelan viajanealicejones janealicejones
4648 7ba3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl